Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 32094455. BTW nr.: NL813349862B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen BeteS Kantoorinnovatie vof (hierna te noemen: “Leverancier”) en diens koper/opdrachtgever (hierna te noemen: “Klant”).

1. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld. Alle aanbiedingen, opdrachten, orders, overeenkomsten en afspraken zijn eerst bindend indien en voor zover de Leverancier deze schriftelijk bevestigt. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2. Prijs
De prijzen van de Leverancier zijn exclusief omzetbelasting en gelden voor levering af magazijn. De Leverancier kan (administratie- en verzend)kosten in rekening brengen, deze worden vermeld op de betreffende opdrachtbevestiging. De Leverancier mag wijzigingen in inkoopprijzen en kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten doorberekenen. De Klant mag in geval van een prijswijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst bevestigde orders annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze prijsstijging.

3. Installatie
Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn steeds voor rekening en risico van de Klant.

4. Levering
Leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten opgegeven en worden zo veel mogelijk in acht genomen, maar zijn niet bindend.

5. Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

6. Reclames
Onverwijld nadat de Leverancier goederen aan de Klant heeft geleverd zal de Klant deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken dienen schriftelijk of telefonisch te worden gemeld. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 10 moet de Klant terzake direct waarneembare gebreken zo snel mogelijk na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende dienst(en) reclameren zodanig dat de Leverancier deze binnen 3 dagen na de aflevering respectievelijk de verrichting heeft ontvangen. leder recht van reclame ontbreekt indien de goederen reeds in gebruik genomen zijn.

7. Betaling
Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de Klant te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege en zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim en is de Klant aan de Leverancier de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag verschuldigd over het uitstaande bedrag, zulks onverminderd de aan de Leverancier verder toekomende rechten. Indien de Klant in verzuim is, is de Klant verplicht aan de Leverancier alle kosten van invordering, daaronder begrepen de (buiten-)gerechtelijke incassokosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen, te vergoeden. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld op minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 100.

8. Eigendomsovergang
Tot aan de algehele voldoening van de door de Klant aan de Leverancier verschuldigde betaling behoudt de Leverancier de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen hem toekomt. De Klant zal de hem geleverde goederen zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn macht brengen.

9. Risico
De goederen blijven voor risico van de Leverancier tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van de door de Klant ingeschakelde derden zijn overgegaan, zulks ongeacht hetgeen tussen de Leverancier en de Klant omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen,

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid
De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de door de Leverancier geleverde artikelen of van de Leverancier afgenomen diensten. De aansprakelijkheid van de Leverancier is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de Klant aan de Leverancier met betrekking tot de betreffende zaak of dienst betaalde bedrag exclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal nooit meer dan EUR 250,- bedragen. Indien de schade gedekt is door een verzekering van de Leverancier, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. De Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Iedere vordering op de Leverancier uit hoofde van dit artikel vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

11. Garantie
De Leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door de Leverancier geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten dan zal de Leverancier deze gebreken (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij de Leverancier geldende of gebruikelijke garantievoorwaarden. Voor zover uit de genoemde garantievoorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende 3 maanden na aflevering. Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding, zal de Leverancier nimmer gehouden zijn. Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoeld zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren De Leverancier kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichtingen verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan hem of aan een door hem opgegeven adres wordt gezonden. De garantieverplichting vervalt indien gebreken in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelen of nalaten de Klant, zoals onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, het niet in acht nemen van licentievoorwaarden of voorschriften uit de handleiding, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken. Voorts vervalt de garantieverplichting indien de Klant wijzigingen in de zaken of in de onderdelen, die door de Leverancier in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Voor software gelden de garantiebepalingen uit de licentievoorwaarden van de betreffende licentiegever, in aanvulling waarop de Leverancier geen verdere garanties geeft.

12. Overmacht
Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, kan de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

13. Ontbinding
Mocht één der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet nakomen, surséance van betaling zijn verleend of in staat van faillissement zijn geraakt dan heeft de ander partij het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd alle andere hem toekomende rechten.

14. Varia
Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen voor zover mogelijk van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft. De Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle door de Leverancier met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, die tussen de Leverancier en de Klant ontstaan zullen ter beslechting exclusief worden onderworpen aan gewone rechter in de vestigingsplaats van de Leverancier. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.

TEMPEO WAVE TGREY (vanaf € 580,-)

met witte accenten op de achterkant, in de armleggers en kruisvoet

Deze fraaie design stoel (erkend met internationale prijzen) past in menig interieur en is leverbaar in 7 verschillende stijlvolle kleuren. Dankzij de 4cm brede golvende banen in de mooie stoffering is het een zeer comfortabele bureaustoel. De stoel is zeer goed instelbaar en is ergonomisch verantwoord ondermeer door de lendensteun, gemakkelijk verwisselbaar zitkussen, ergo synchroon mechaniek plus, de dynamische zitneiginstelling, schuifzitting en 3D armleggers.

Opties

De stoel is te voorzien van 5D armleggers tegen een meerprijs van € 35,-.
En voor een dynamischere zit kan de stoel van een AIR SEAT voorzien worden à € 79,-

*Prijzen zijn exclusief BTW

TEMPEO FRESH (vanaf € 445,-)

In 7 verschillende stijlvolle kleuren

Uitgevoerd met lendensteun, gemakkelijk verwisselbaar zitkussen, auto synchroon mechaniek, schuifzitting en 3D armleggers.

Opties

De stoel is te voorzien van 5D armleggers tegen een meerprijs van € 35,-. En voor een dynamischere zit kan de stoel van een AIR SEAT voorzien worden à € 79,-

*Prijzen zijn exclusief BTW

ANTEO Automaat met AIR-SEAT

Ergonomische bureaustoel in stijlvol design
uitgevoerd met 2D of 5D armleggers

De ANTEO met automaat mechaniek en 2D armleggers of (NPR 1813) 5D armleggersis een ARBO goedgekeurde stoel uitgevoerd met automatische gewichtsaanpassing met minimaal aantal handels, waardoor deze zeer eenvoudig in te stellen is en in fraaie trendkleuren verkrijgbaar.

KÖHL AIR-SEAT

Deze stoel is bovendien voorzien van een gepattenteerde AIR-SEAT van KÖHL; een zitting met een individueel instelbaar luchtkussen. Deze zorgt voor micro bewegingen die je rugspieren zachtjes traint, waardoor je rugklachten voorkomt en bestaande klachten kunnen verminderen.
*Prijzen zijn exclusief BTW

Zit-sta kruk LISELOTTE

 • Zitting uitgevoerd in stof
 • Rond foamkussen zorgt voor een comfortabele zit
 • Volledig roteerbaar
 • In hoogte verstelbare gasveer
 • Zwart of witte kunststof voet
 • De basis garandeert een stabiele neiging voor de juiste houding
 • Verkrijgbaar in zwart/zwart, wit/zwart, wit/groen, wit/blauw en wit/oranje

 

Bureaufiets Teun

 • Geen installatie vereist
 • In hoogte verstelbaar ergonomisch zitkussen
 • Geluidloos magnetisch spinwiel
 • LCD-scherm met tijd, snelheid, afstand en calorieën
 • Instelbare tegendruk
 • Gemakkelijk te verplaatsen

BeteS S1 zit-sta verhoger

Werkoppervlak: 700 x480 mm
Hoogte verstelling: 120 -450 mm

 • Eenvoudige installatie
 • Instelbaar op iedere hoogte
 • Strak en modern design
 • Ideaal te combineren met laptop
 • Maximale belasting 15kg
 • Montage monitorarm voorbereid

Zit zit bureau Betes 470

Bureau met in hoogte verstelbaar onderstel (62-87,5cm) inclusief werkblad

De ideale hoogte voor een niet verstelbaar bureau is 74 cm. Dit bureau is in hoogte verstelbaar van 62 tot 87,5 cm en voldoet hiermee dan ook volledig aan de europese arbo NEN-EN 527 richtlijnen.

Het onderstel is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en aluminium en is leverbaar met een werkblad in de kleur wit, licht eiken of grijs.

Alle werkbladen hebben een diepte van 80cm en zijn te bestellen in de volgende breedtematen:

 • 120cm breed
 • 160cm breed

Zit stabureau Betes 470 SLS

Elektrisch verstelbaar zit-sta basis bureau onderstel + werkblad

Deze zit sta bureau is verkrijgbaar met een onderstel in de kleuren wit, zwart en aluminium en zijn leverbaar met werkbladen de kleuren wit, licht eiken en grijs.

De werkbladen hebben een diepte van 80cm en zijn te bestellen in de volgende breedtematen:

 • 120cm breed
 • 140cm breed
 • 160cm breed
 • 180cm breed

 

Traploos in hoogte verstelbaar

Deze elektrisch verstelbare zit-sta tafel is door toepassing van tweemotorig onderstel (in elke poot één) zeer kwalitatief hoogwaardig. En is traploos in hoogte verstelbaar van 64 cm tot 130 cm.

ANTEO NPR 1813 met AIR-SEAT

Ergonomische bureaustoel met
multi synchroon mechaniek & 5D armleggers

Deze stijlvolle ANTEO met multifunctioneel-synchroon-mechaniek en 5D armleggers (€ 595,-*) is een ARBO goedgekeurde stoel. En is bovendien, voor extra zitcomfort, uitgevoerd met een AIR-SEAT van KÖHL.

Deze zitting heeft een individueel instelbaar luchtkussen dat met behulp van micro bewegingen je rugspieren zachtjes traint, waardoor je rugklachten voorkomt en bestaande klachten kunnen verminderen.
*Prijzen zijn exclusief BTW

NPR 1813

Een werkplek wat intensief gebruikt wordt dient volgens de Arbo richtlijnen aan strengere eisen te voldoen wat betreft de verstelbaarheid. Bij kort gebruik is de EN 1335, de Europese norm rond bureaustoelen, geschikt om te gebruiken. Voor langdurig gebruik is de NPR 1813 geschikter, want die stelt een ruimere verstelbaarheid voor.

JASMIJN

Ergonomische bureaustoel (NEN-EN 1335) in stijlvol design

De JASMIJN is een elegante ARBO verantwoorde NEN-EN 1335 stoel en is voor extra zitcomfort bovendien te voorzien van een gepattenteerde AIR-SEAT van KÖHL.

Met deze AIR-SEAT heb je een individueel instelbaar luchtkussen dat met behulp van micro bewegingen je rugspieren zachtjes traint, waardoor je rugklachten voorkomt en bestaande klachten kunnen verminderen.

NEN-EN 1335

NEN-EN 1335 is dé Europese norm voor bureaustoelen en kantoorstoelen hiermee voldoet bureaustoel JASMIJN volledig aan deze ARBO norm als het gaat om comfort, instelbaarheid en afmetingen. U bent dus verzekerd van een kwalitatief goede bureaustoel die jaren meegaat. Meer over NEN-EN 1335

All-in werkinstructies op de werkvloer

Maak gebruik van onderstaand formulier en vraag de all-in werkinstructie op de werkvloer aan. Ik neem spoedig contact met u op. Wenst u liever telefonisch contact, bel mij op +31 (0)35-656 56 65

 

Download de casus en lees het volledige verhaal Jan Brasser en welke efficiency slag Adviesgroep Van der Roest / VDRD gemaakt heeft.

[contact-form-7 id=”346″ title=”Document Solutions Download”]